ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

4Wieler: handelsnaam van de besloten vennootschap Flexible Transport Solutions B.V., gevestigd aan de Lange Gracht 63 te (2312 NW) Leiden, geregistreerd bij het Handelsregister onder het nummer 28097758Wederpartij: de natuurlijk persoon hetzij in zijn hoedanigheid als consument, hetzij in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid die met “4Wieler” een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten. Overeenkomst: De overeenkomst(en) waarbij 4Wieler zich jegens de Wederpartij verbindt tot het leveren van zaken en/of verrichten van diensten. Partijen: 4Wieler en de Wederpartij. Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28097758.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van 4Wieler en op iedere overeenkomst tussen 4Wieler en een wederpartij waarop 4Wieler deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. De door de Wederpartij (of Derde) gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door 4Wieler uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 2. Indien de wederpartij eenmaal een overeenkomst met 4Wieler heeft gesloten onder de  oepasselijkheid van deze voorwaarden, zijn deze voorwaarden ook op iedere volgende overeenkomst met 4Wieler van toepassing, ook als bij het sluiten van de betreffende overeenkomst een verwijzing daarnaar niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.
 3. De bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van bestuurders en werknemers van 4Wieler en eventuele andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken hulppersonen. 
 4. Voor zover de overeenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met deze voorwaarden, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst. 
 5. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigd is blijven de overige bepalingen van kracht.
 6. Voor wederverkopers c.q. dealers van 4Wielers dealerprogramma zijn naast de verplichtingen van deze voorwaarden, ook de verplichtingen uit de toepasselijke dealervoorwaarden van toepassing, waarbij de volgende hiërarchie tussen eventuele tegenstrijdige bepalingen geldt, met dien verstande dat het eerst

vermelde prevaleert:

 1. Overeenkomst;
 2. Toepasselijke dealervoorwaarden;
 3. Deze algemene voorwaarden.
 4. Voor zover deze voorwaarden zijn vertaald in een andere dan de Nederlandse taal, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
 5. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk zijn en uitdrukkelijk door 4Wieler worden aanvaard. De afwijkingen gelden slechts voor de enkele Overeenkomst waarop zij betrekking hebben

ARTIKEL 3. OFFERTES | TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Alle aanbiedingen en/of prijsopgaven, zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – geheel vrijblijvend en kunnen door 4Wieler te allen tijde worden herroepen, ook nadat de aanbieding of prijsopgave door de wederpartij is aanvaard.
 2. Aanbiedingen/offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is 4Wieler gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 4. 4Wieler kan niet aan haar aanbiedingen/offertes worden gehouden, indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding/offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat(te).
 5. Aanvullingen of wijzigingen op een aanbieding van 4Wieler zijn eerst geldig, nadat deze schriftelijk door 4Wieler zijn aanvaard.
 6. Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van 4Wieler zijnde personen zijn aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door een daartoe gemachtigde van 4Wieler, schriftelijk zijn bevestigd.
 7. Indien de aanvaarding door de Wederpartij (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding/offerte opgenomen aanbod, is 4Wieler daar niet aan gebonden. De Overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 4Wieler schriftelijk anders verklaart.
 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht 4Wieler niet tot het leveren van een gedeelte van de order of

het verrichten van een gedeelte van de dienst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 1. De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 8 dagen

na de verzending door 4Wieler schriftelijk bezwaren van de wederpartij zijn ontvangen.

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. 4Wieler zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitoefenen.
 2. 4Wieler bepaalt de wijze waarop volgens haar de overeenkomst dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de wederpartij tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de overeenkomst.
 3. 4Wieler is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij, een of meer verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, tenzij dit in strijd is met de aard van de overeenkomst.
 4. Indien 4Wieler een aanbetaling verlangt van de Wederpartij en deze aanbetaling nog niet door 4Wieler ontvangen is, behoudt 4Wieler zich het recht voor om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot op het moment dat de verlangde aanbetaling door 4Wieler is ontvangen.
 5. Een met 4Wieler aangegane overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, doch minimaal voor de duur van een jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden en is uitsluitend mogelijk tegen het einde van een kalenderjaar.
 6. Na beëindiging van de overeenkomst worden alle daarop betrekking hebbende door de wederpartij verstrekte bescheiden wederom tot haar beschikking gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Indien genoemde bescheiden niet binnen een maand na beëindiging van de overeenkomst door de wederpartij in ontvangst zijn genomen, worden zij vanaf dat ogenblik voor rekening en risico van de wederpartij

opgeslagen.

ARTIKEL 5. INFORMATIE-EN MEDEWERKINGSPLICHT WEDERPARTIJ

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat alle gegevens die 4Wieler redelijkerwijze nodig heeft voor het naar haar

oordeel adequaat uitvoeren van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst in de door 4Wieler gewenste vorm in het bezit komen van 4Wieler. De aanlevering van voornoemde stukken

geschiedt op een door 4Wieler nader bepaalde wijze. Tevens verschaft de wederpartij alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.

 1. 4Wieler heeft het recht de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.
 2. De wederpartij is gehouden om de schade die 4Wieler door voornoemde vertraging lijdt te vergoeden.

ARTIKEL 6. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

 1. Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen. Voorts zullen partijen voornoemde gegevens niet gebruiken ten behoeve van hun eigen bedrijfsvoering, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een verbintenis uit hoofde van de overeenkomst.
 2. Bij overtreding van artikel 6 lid 1 van deze voorwaarden, zal de wederpartij zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, per overtreding een boete van € 50.000,00 aan 4Wieler verschuldigd zijn, onverminderd het recht van 4Wieler tot het daarnaast vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt niet in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten.

ARTIKEL 7. ZEKERHEIDSSTELLING

 1. 4Wieler is steeds gerechtigd, alvorens met de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen.
 2. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de wederpartij is gewijzigd, heeft 4Wieler het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd de aan 4Wieler alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten.

ARTIKEL 8. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

 1. Indien, nadat de overeenkomst is aangegaan, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van 4Wieler te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van de wederpartij.
 2. 4Wieler behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de overeenkomst, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.
 3. In geval van wijzigingen in een reeds aangegane overeenkomst, is 4Wieler gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de levertijd dienovereenkomstig te verlengen.
 4. 4Wieler is bevoegd zaken te leveren die in geringe mate afwijken van de in de overeenkomst omschreven zaken, doch op technisch en/of functioneel gebied gelijk daarmee zijn. Indien 4Wieler van deze mogelijkheid gebruikmaakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij heeft deze bevoegdheid gedurende 8 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

ARTIKEL 9. LEVERING

 1. Tenzij anders overeengekomen is het gekochte, c.q. bewerkte, c.q. geteste, c.q. geleverde voor risico van de wederpartij vanaf de sluiting van de (koop) overeenkomst.
 2. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door 4Wieler met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
 3. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing.
 4. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, maar slechts een streeftermijn. Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij 4Wieler derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 5. Het is 4Wieler toegestaan verkochte, c.q. bewerkte, c.q. geteste zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is 4Wieler bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 10. PRIJZEN | BETALING

 1. Tenzij anders vermeldt, zijn onze prijzen:
 2. Gebaseerd op levering onder de leveringsconditie Af Fabriek (“Ex Works”), zoals bedoeld in de Incoterms 2020, op het adres van 4Wieler;
 3. Exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
 4. Exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
 5. Vermeld in euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
 6. Indien 4Wieler met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is 4Wieler niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs bij wijzigingen in voor de uitvoering van de  overeenkomst noodzakelijke materialen, lonen, premies van welke aard dan ook, belastingen en/of andere factoren, die de prijs van de gekochte zaken bepalen.
 7. 4Wieler mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. 
 8. Indien de Wederpartij een Consument betreft, heeft hij na kennisgeving van de aanpassing van de prijzen, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, het recht de Overeenkomst te ontbinden, indien de aanpassing van de bedongen prijs door 4Wieler plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst. De ontbinding dient schriftelijk te geschieden binnen één (1) week na kennisgeving van een aanpassing van de prijs. Indien de Wederpartij de Overeenkomst niet binnen één (1) week na kennisgeving omtrent aanpassing van de prijs schriftelijk heeft ontbonden, worden Partijen geacht

omtrent de door 4Wieler meegedeelde prijsverhoging overeenstemming te hebben bereikt.

 1. Betaling dient te geschieden 50% bij opdracht en 50% bij aflevering, tenzij anders overeengekomen. Deze betalingstermijn is een fatale termijn.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft met de betaling binnen de in lid 1 genoemde termijn, is zij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd over het opeisbare bedrag en zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag/de volledige factuurbedragen.
 3. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente + 2%.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Koper heeft niet het recht zich op opschorting te beroepen.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente, in de tweede plaats van de kosten, en in de derde plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 6. 4Wieler is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.
 7. Is de wederpartij in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. In ieder

geval is de wederpartij verschuldigd een bedrag wegens incassokosten van ten minste 15% van de brutofactuurwaarde (met een minimum van € 250,-). Indien 4Wieler aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 1. De wederpartij is jegens 4Wieler de volledige door 4Wieler gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien 4Wieler en de wederpartij met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

ARTIKEL 11. GARANTIE

 1. 4Wieler garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en

fabricagefouten gedurende een periode van 24 maanden na levering. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door 4Wieler voornoemde garantie niet langer verleend dan deze derde leverancier aan 4Wieler verleent, met een maximum van 24 maanden.

 1. Bij een inbreuk op de hiervoor genoemde garantie, is de aansprakelijkheid van 4Wieler beperkt tot het kosteloos herstellen of vervangen van de betreffende geleverde zaak dan wel het terugbetalen van de daarvoor in rekening gebrachte prijs, zulks naar keuze van 4Wieler.
 2. De aanspraak op garantie vervalt als de inbreuk op de garantie haar oorzaak heeft in enige vorm van slijtage of verbruik-onderhevige onderdelen van de geleverde zaak. De aanspraak op garantie vervalt ook indien de inbreuk op de garanties het gevolg is van een onjuiste behandeling door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan:

Ondeskundig gebruik, onzorgvuldige installatie, onzorgvuldig onderhoud en/of indien het geleverde op onzorgvuldige wijze is opgeslagen en/of de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant niet zijn opgevolgd.

De aanspraak op garantie vervalt voort indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden, werkzaamheden c.q. wijzigingen aan de geleverde zaak worden uitgevoerd. De aanspraak op garantie vervalt ten slotte indien de wederpartij ter zake van

 1. de betaling in verzuim is of anderszins tekortschiet in de nakoming van verplichting(en) uit hoofde van de overeenkomst.
 2. Vervangt 4Wieler ter voldoening van voornoemde garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen het eigendom van 4Wieler. De wederpartij is in dat geval verplicht op eerste verzoek van 4Wieler haar volledige medewerking te verlenen aan de benodigde leveringshandelingen. 
 3. De wederpartij heeft in geval van een geldige aanspraak op garantie niet het recht een of meerdere verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.

ARTIKEL 12. GEBREKEN | KLACHTTERMIJNEN

 1. De wederpartij dient de gekochte, c.q. bewerkte, c.q. geteste zaken bij aflevering- of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van 4Wieler dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 2. of de juiste zaken zijn geleverd;
 3. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid)

overstemmen met het overeengekomene;

 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 5 werkdagen na aflevering schriftelijk aan 4Wieler te melden.
 2. Onverminderd artikel 13, dient de wederpartij niet- zichtbare gebreken binnen 5 dagen na ontdekking schriftelijk te melden aan 4Wieler.
 3. De wederpartij heeft in geval van een zichtbaar dan wel niet-zichtbaar gebrek niet het recht een of meerdere verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.
 4. Bij overschrijding van een hiervoor genoemde termijn vervalt elke aanspraak van de wederpartij jegens 4Wieler ter zake van non-conformiteit.

ARTIKEL 13. HUUR | BRUIKLEEN | PROEF- OF TESTPERIODE

 1. Voorwaarden voor huur, bruikleen en proef/test periode (hierna “huur”): de wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan en verdwijning van de fiets (incl. toebehoren) welke wordt gehuurd, voorgevallen tijdens de huur, ongeacht of zij hieraan schuld heeft. De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde.
 2. Voor een 4Wieler fiets, waarvoor een wettelijke WAM*-verzekeringsplicht geldt, heeft 4Wieler deze voor de huurder geregeld. Voor schade aan de fiets zelf is de wederpartij verantwoordelijk. Indien de wederpartij een eigen “casco” (fiets)verzekering wenst af te sluiten voor het gehuurde, dan is 4Wieler uitdrukkelijk gerechtigd om van de wederpartij te verlangen dat zij 4Wieler als uitkeringsgerechtigde opneemt. *WAM verzekering: schade, materieel-, letsel- en gevolgschade aan derden (conform het gestelde in de Wet).

ARTIKEL 14. TECHNISCHE EISEN ENZ.

 1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is 4Wieler uitsluitend gehouden de te leveren zaken te laten voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien voor of bij het sluiten van de (koop)overeenkomst van het gebruik in het buitenland door de wederpartij schriftelijk melding is gemaakt aan 4Wieler. Ook alle andere technische eisen die door de wederpartij

aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen voor of bij het sluiten van de (koop)overeenkomst door de wederpartij schriftelijk aan 4Wieler te worden gemeld.

 1. De door 4Wieler aan wederpartij te leveren of in gebruik te geven goederen, mogen enkel worden voorzien van de door 4Wieler aan te wijzen goederen. Het is wederpartij u uitdrukkelijk niet toegestaan zaken van 4Wieler te voorzien van andere onderdelen of accessoires dan is voorgeschreven in de gebruikshandleiding. Onder geen enkele omstandigheid voor ziet de wederpartij de door 4Wieler

verstrekte zaken van een motor die niet door 4Wieler is goedgekeurd.

 1. De wederpartij is ermee bekend dat de zaken van 4Wieler enkel op compatibiliteit met motors van 4Wieler zijn getest. Wederpartij verleent alle benodigde medewerking om aan te tonen dat wederpartij aan deze verplichtingen voldoet, althans steeds heeft voldaan. Overtreding van iedere verplichting uit dit artikellid heeft de volgende gevolgen voor wederpartij vanaf het moment dat de betreffende overtreding zich voordoet, dan wel – naar keuze van 4Wieler – op het moment dat 4Wieler op de hoogte raakt van de betreffende overtreding: a. Wederpartij is per overtreding een onmiddellijk opeisbare dwangsom ad € 1.000,00 per overtreding, en € 1.000,00 voor iedere dag dat de betreffende overtreding voortduurt, verschuldigd aan 4Wieler, zulks onverminderd het recht van 4Wieler om daarnaast vergoeding van haar volledige schade te vorderen;
 2. De garantieregeling komt alsdan voor de wederpartij per direct te vervallen;
 3. 4Wieler is alsdan gerechtigd alle verbintenissen die uit hoofde van bestaande of nog te

verwezenlijken overeenkomsten voortvloeien met onmiddellijke ingang (gedeeltelijk – zulks naar 4Wielers keuze) te beëindigen, zonder nadere vergoeding verschuldigd te zijn;

 1. 4Wieler is alsdan gerechtigd de aan wederpartij verstrekte zaken retour te nemen, zonder een nadere vergoeding verschuldigd te zijn.

ARTIKEL 15. MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN

Als 4Wieler een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

ARTIKEL 16. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. De intellectuele eigendomsrechten van 4Wieler op al hetgeen 4Wieler in de uitvoering van de overeenkomst tussen 4Wieler en de wederpartij aan de wederpartij verstrekt, waaronder in ieder geval tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, ontwerpen, processen, modellen en domeinnamen (die de  wederpartij ten behoeve van de het op de 2. markt brengen van 4Wielers producten heeft geregistreerd) blijven berusten bij 4Wieler en mogen door

de wederpartij slechts worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst tussen 4Wieler en de wederpartij. Na afloop van de overeenkomst worden de desbetreffende documenten en informatie op eerste verzoek van 4Wieler aan 4Wieler geretourneerd of vernietigd.

 1. Wanneer bij de uitvoering van de overeenkomst tussen 4Wieler en de wederpartij intellectuele eigendomsrechten ontstaan, dan berusten de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, bij 4Wieler. Voor zover de intellectuele eigendomsrechten krachtens de wet bij de wederpartij komen te rusten, draagt de wederpartij deze intellectuele eigendomsrechten bij voorbaat over aan 4Wieler en zal de wederpartij indien nodig zijn medewerking verlenen aan deze overdracht en verleent hij voorts bij voorbaat een onherroepelijke volmacht waarmee 4Wieler al hetgeen kan doen wat nodig is waardoor de intellectuele eigendomsrechten bij 4Wieler komen te rusten. De wederpartij doet, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten die bij de wederpartij

blijven berusten, dan wel verbindt de wederpartij zich ertoe om deze persoonlijkheidsrechten in het economische verkeer niet uit te oefenen.

 1. Indien 4Wieler aan de wederpartij een gebruiksrecht geeft dan is dat altijd op basis van een nietexclusieve en niet-overdraagbare licentie, welke is beperkt tot het overeengekomen gebruik. Bij gebreke van een voorafgaande overeengekomen gebruiksduur, is het gebruiksrecht van de intellectuele eigendomsrechten van 4Wieler in ieder geval beperkt tot de duur van de overeenkomst tussen 4Wieler en de wederpartij, dan wel voor de duur waarin de wederpartij producten van Verkoper afneemt. Een licentie van 4Wieler is te allen tijde met onmiddellijke ingang opzegbaar, zonder dat 4Wieler enige vorm van schadevergoeding aan de wederpartij verschuldigd is.
 2. Na een opzegging, ontbinding of beëindiging van een langdurige handelsrelatie tussen 4Wieler en de wederpartij bewerkstelligt de wederpartij op eerste verzoek van 4Wieler dat in het economische verkeer tussen 4Wieler en de wederpartij geen economische verbondenheid wordt aangenomen. Daartoe verricht de wederpartij alle noodzakelijke handelingen, waaronder, doch niet uitsluitend:
 3. De staking van het gebruik van onderscheidingsmiddelen van 4Wieler in het economische verkeer, zoals een domeinnaam van de wederpartij waarbij onderscheidingsmiddelen van 4Wieler worden 
 4. De staking van het gebruik en de overdracht van een domeinnaam, handelsnaam of merk die een onderscheidingsmiddel van 4Wieler bevat aan 4Wieler;
 5. Het vermijden van verwarrings- en mogelijk gevaar veroorzakende reclameboodschappen, zoals het gebruik van onderscheidingsmiddelen die overeenstemmen met een onderscheidingsmiddel van 4Wieler; 
 6. Het leveren van zaken waarop een onderscheidingsmiddel van 4Wieler staat weergegeven, tegen dezelfde of een lagere prijs (dan) waarvoor de wederpartij deze zaken van 4Wieler heeft gekocht. 
 7. Bij overtreding van het vijfde lid onder a, b, c of d, zal de wederpartij zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, per overtreding een boete van € 50.000,00 aan 4Wieler verschuldigd zijn, onverminderd het recht van 4Wieler tot het daarnaast vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt niet in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten.

ARTIKEL 17. OPEISBAARHEID | BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De vorderingen van 4Wieler op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 
 2. Indien de wederpartij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 3. Indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
 4. Indien op de wederpartij de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
 5. Indien beslag op het geheel of een gedeelte van de goederen van de wederpartij wordt gelegd;
 6. Indien de wederpartij komt te overlijden;
 7. Indien de wederpartij wordt ontbonden;
 8. Indien de wederpartij onder curatele of bewind wordt gesteld;
 9. indien na het sluiten van de overeenkomst aan 4Wieler omstandigheden ter kennis komen die 4Wieler goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan haar verplichtingen zal voldoen; 
 10. indien 4Wieler de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 11. In de genoemde gevallen is 4Wieler voorts bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, en/of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van 4Wieler om volledige schadevergoeding te vorderen.
 12. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan 4Wieler zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is 4Wieler bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van de schade die de wederpartij daardoor mogelijkerwijs lijdt.

ARTIKEL 18. RECHT VAN RETENTIE

4Wieler is gerechtigd om alle zaken die aan haar door de wederpartij zijn verstrekt of alle zaken die zij ten behoeve van de wederpartij heeft vervaardigd onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die 4Wieler besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van voornoemde zaken en/of tot voldoening van al hetgeen voortvloeit uit de overeenkomst tussen 4Wieler en de wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de wederpartij, tenzij de wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

ARTIKEL 19. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De door 4Wieler geleverde zaken blijven het eigendom van 4Wieler totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met 4Wieler gesloten (koop) overeenkomsten is nagekomen: 
 2. de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
 3. de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de (koop)overeenkomst(en)door 4Wieler verrichte of te verrichten diensten,
 4. eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) (koop)

overeenkomst(en).

 1. Door 4Wieler afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 2. Indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens 4Wieler tekortschiet of 4Wieler goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is 4Wieler gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de wederpartij, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. De wederpartij verleent 4Wieler en haar werknemers bij voorbaat toestemming om de terreinen en gebouwen van de wederpartij te betreden om de zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van 4Wieler op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke mededeling, te ontbinden. 
 3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht 4Wieler zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 4. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van 4Wieler:
 5. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
 6. alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan 4Wieler op de manier die wordt

voorgeschreven in art. 3:239 BW;

 1. de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door 4Wieler geleverde zaken te verpanden aan 4Wieler op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; 
 2. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van 4Wieler; 
 3. op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die 4Wieler ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

ARTIKEL 20. ANNULERING BESTELLING

Bij annulering van de bestelling omdat u de fiets niet meer kunt gebruiken zoals bedoeld én met geldige reden (verslechterde lichamelijke of geestelijke toestand, ongeval, overlijden met bewijsstukken) voordat de fiets is geleverd, geldt dat we 15% in rekening brengen tot 2 maanden en 25% bij 2 tot 4 maanden na datum van ontvangst van de (aan)betaling. Bij annulering zonder geldige reden of bewijs voordat de fiets is geleverd brengen we 40% in rekening.

ARTIKEL 21. AANSPRAKELIJKHEID

 1. 4Wieler is niet aansprakelijk voor enige door de Wederpartij geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de Wederpartij (of Derden) toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 2. 4Wieler is jegens de Wederpartij nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van Derden, die door 4Wieler bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld.
 3. Het in lid 2 en 3 gestelde lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van 4Wieler. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.
 4. Indien 4Wieler aansprakelijk is voor directe of indirecte schade jegens de Wederpartij, dan is iedere aansprakelijkheid van 4Wieler beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens  de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag. 
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
 6. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;
 7. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 4Wieler aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan 4Wieler toegerekend kunnen worden;
 8. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
 9. Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan de Wederpartij is gefactureerd, dient in voornoemde tekst van dit artikel voor “factuurbedrag” te worden gelezen ‘de overeengekomen vaste prijs’ of ‘gangbare tarief’ dat aan de Wederpartij in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.
 10. De Wederpartij vrijwaart 4Wieler voor alle aanspraken van Derden ter zake van schade in verband met de door 4Wieler uitgevoerde Overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van 4Wieler en de Wederpartij bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
 11. De Wederpartij kan geen geslaagd beroep kan doen op een garantie, noch kan zij 4Wieler op andere gronden aansprakelijk kan stellen, indien de schade is ontstaan:
 12. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens 4Wieler verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
 13. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
 14. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de Wederpartij aan 4Wieler verstrekte gegevens;
 15. door aanwijzingen of instructies van of namens de Wederpartij;
 16. doordat door of namens de Wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan

het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van 4Wieler.

 1. Voorts is 4Wieler niet aansprakelijk indien een tekortkoming van 4Wieler het gevolg is van:
 2. arbeidsongeregeldheden bij Derden of onder eigen personeel;
 3. tekortschieten van hulppersonen;
 4. transportmoeilijkheden;
 5. brand en verlies van te leveren zaken;
 6. maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
 7. gewelddadige of gewapende acties of
 8. storingen in de energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van 4Wieler.
 9. Indien de Wederpartij een Consument is, bedraagt de termijn waarbinnen 4Wieler aansprakelijk kan worden gesteld voor de vastgestelde schade maximaal één (1) jaar, te rekenen vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
 10. In de gevallen waar lid 11 niet van toepassing is, bedraagt de termijn, waarbinnen 4Wieler aansprakelijk kan worden gesteld voor de vastgestelde schade, maximaal zes (6) maanden te rekenen vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

ARTIKEL 22. OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan 4Wieler zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: (i) uitblijven van tijdige levering van toeleveranciers van 4Wieler, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan 4Wieler gebruikmaakt, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) oorlog, (vi) werkbezetting, (vii) werkstaking, (viii) algemene vervoersproblemen, (ix) een uitbraak van een ziekte en (x) de niet-beschikbaarheid van één of meer personeelsleden van 4Wieler om wat voor reden dan ook. 
 2. 4Wieler heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat 4Wieler haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van 4Wieler opgeschort. Pas indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door 4Wieler niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien 4Wieler bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slecht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 23. PRIVACY

 1. Wanneer 4Wieler dan wel de wederpartij tijdens het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens die door de ander zijn verstrekt, verkrijgt en hij deze persoonsgegevens verwerkt, zal hij de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene verordening gegevensbescherming.
 2. Indien 4Wieler dan wel de wederpartij als verwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming wordt aangemerkt, komen 4Wieler en de wederpartij schriftelijk een verwerkersovereenkomst overeen die voldoet aan het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming.
 3. 4Wieler en de wederpartij informeren elkaar binnen vijf (5) werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst. 4Wieler en de wederpartij verlenen elkaar over en weer de medewerking die vereist is om aan de verzoeken van betrokkenen of de toezichthoudende autoriteit te voldoen.
 4. De wederpartij vrijwaart 4Wieler voor de aan 4Wieler opgelegde bestuurlijke sancties, herstelsancties en bestraffende sancties in het kader van verwerkingen die 4Wieler bij de uitvoering van de overeenkomst uitvoert.

ARTIKEL 24. VERVAL VAN RECHT

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van de wederpartij uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar na de dag waarop het vorderingsrecht is ontstaan, tenzij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

ARTIKEL 25. OVERDRAAGBAARHEID RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

 1. De wederpartij kan vorderingen op 4Wieler, uit welke hoofde dan ook, niet overdragen aan een derde. Dergelijke vorderingen zijn nadrukkelijk niet overdraagbaar. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 83, lid 2 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.
 2. Het is de wederpartij niet toegestaan zonder de schriftelijke voorafgaande goedkeuring van 4Wieler enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde.

ARTIKEL 26. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

 1. 4Wieler is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. 4Wieler zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. 
 2. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

ARTIKEL 27. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de huidige Voorwaarden en alle andere Overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasbaarheid van zowel de Eenvormige wet inzake de internationale verkoop van roerende goederen, de Eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale overeenkomsten voor de verkoop van goederen, als het Weens Koopverdrag inzake de verkoop van goederen is uitgesloten.
 2. Alle geschillen die voortkomen uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen 4Wieler gevestigd is. 
 3. Op elke Overeenkomst tussen 4Wieler en de wederpartij is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.

ARTIKEL 28. SLOTBEPALING EN VINDPLAATS

 1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 28097758.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst